K P S “DELTA”

PRAVILNIK O RADU STEGOVNOG SUDA

Zagreb, 2004.

Skupština KPS “DELTA”, na prijedlog Upravnog odbora, a temeljem čl. 41 Statuta KPS “DELTA” na redovitoj skupštini održanoj dana 29.01.2004. godine donosi

PRAVILNIK O RADU STEGOVNOG SUDA
KPS “DELTA”

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se stegovna i materijalna odgovornost članova KPS “DELTA” , vođenje stegovnog postupka te izricanje i izvršavanje stegovnih mjera.

Članak 2.
Pod stegovnim prijestupom podrazumijevaju se ponašanja i postupci članova KPS “DELTA” utvrđeni ovim Pravilnikom, koji su suprotni pozitivnim zakonskim odredbama i Statutu KPS “DELTA” .

Članak 3.
Stegovni sud KPS “DELTA” provodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere te izvršava pravomoćne odluke o izrečenim stegovnim mjerama.

Članak 4.
Pravomoćna odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri obvezuje sve članove KPS “DELTA”.

Članak 5.
Kaznena ili prekršajna odgovornost te odgovornost za štetu prema trećim osobama ne isključuje stegovnu ili materijalnu odgovornost članova KPS “DELTA” sukladno ovom Pravilniku.

Članak 6.
Stegovni sud KPS “DELTA” dužan je u svom radu primjenjivati ovaj Pravilnik o stegovnom postupku te na njemu temeljiti svoje odluke.

II. PRIJESTUPI

 

Članak 7.
Laki prijestupi su:
- nemaran odnos prema streljačkim rekvizitima, opremi ili objektima,
- neopravdano zakašnjavanje ili propuštanje rokova u izvršavanju streljačkih obveza ili obavljanju dužnosti, ako zbog toga nisu nastupile teže posljedice,
- ometanje drugoga u obavljanju streljačkih aktivnosti,
- nedolično ili nepristojno ponašanje na mjestu gdje se provodi streljačka ili druga sportska aktivnost,
- kršenje odredaba Statuta KPS “DELTA” bez štetnih posljedica.

Članak 8.
Teški prijestupi su:
- neplaćanje članarine kroz period duži od šest ( 6 ) mjeseci
- grubo kršenje Zakona i Statuta KPS “DELTA”,
- namjerno neizvršavanje odluka organa KPS “DELTA”,
- namjerno oštećivanje streljačke opreme i objekata,
- svi oblici otuđivanja streljačke imovine radi pribavljanja osobne koristi,
- zlouporaba dužnosti, povjerenja ili prekoračenje ovlaštenja u KPS “DELTA”,
- ugrožavanje sigurnosti ljudi ili imovine, grubom nepažnjom ili namjerno, pri rukovanju oružjem i streljivom,
- krivotvorenje ili neistinito prikazivanje postignutih rezultata na natjecanjima, zapisnika natjecanja, drugih natjecateljskih ili članskih dokumenata kao i korištenje nedozvoljenih stimulativnih sredstava (doping) i alkohola na natjecanju i treningu,
- izazivanje nereda, tučnjave i nasilničkog ponašanja, ili sudjelovanje u njima, na mjestu gdje se provodi streljačka ili druga sportska aktivnost,
- učestalo nedolično ponašanje prema drugima, uporaba vulgarnih i posebice uvrijedljivih riječi prilikom komunikacije s članovima kluba, vrijeđanje nadređenih te omalovažavanje drugih i njihovih djela
- ponovljeno vršenje lakih prijestupa.

Članak 9.
Prijestup zastarijeva za 24 mjeseca od dana saznanja o počinjenom prijestupu.
Stegovni postupak ne može se pokrenuti ukoliko je prošlo više od 24 mjeseca od dana saznanja ili izvršenja prijestupa.

III. NADLEŽNOST I POKRETANJE STEGOVNOG POSTUPKA

 

Članak 10.
Stegovni postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva Stegovnom sudu KPS “ DELTA”.

Članak 11.
Prestanak članstva u KPS “DELTA” ne utječe na gubitak prava pokretanja i vođenja stegovnog postupka, nadležnost Stegovnog suda te izricanje stegovne mjere osobi koja je prijestup počinila u svojstvu člana KPS “DELTA”.

Članak 12.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Stegovnom sudu mogu podnijeti sva nadležna tijela KPS “DELTA” na vlastitu inicijativu ili na prijedlog članova u pismenom obliku.

Članak 13.
Kada Stegovni sud zaprimi prijavu za pokretaje stegovnog postupka protiv člana KPS “DELTA” radi počinjenog prijestupa utvrditi će je li;
- prijedlog za pokretanje stegovnog postupka podnesen od nadležnog tijela i na propisan način,
- prijavljeno djelo ima obilježja prijestupa i za to postoje dokazi,
- je nastupila zastara za pokretanje i vođenje stegovnog postupka,
- postoje uvjeti za suspenziju počinitelja prijestupa i na koji rok. Odluka o suspenziji dostaviti će se počinitelju pismeno. Na Odluku o suspenziji ne može se izreći žalba.

IV. STEGOVNI POSTUPAK

 

Članak 14.
Stegovni postupak je hitan i mora se okončati u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za njegovo pokretanje. Ukoliko se stegovni postupak ne okonča u rečenom roku isti će se obustaviti. Utvrditi će se razlozi zbog kojih stegovni postupak nije okončan u rečenom roku te utvrditi i odgovorne osobe protiv kojih će se u skladu s ovim Pravilnikom pokrenuti Stegovni postupak.

Članak 15.
Po primitku zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka Stegovni sud će utvrditi postojanje uvjeta iz čl. 13. ovog Pravilnika, potpunost i razumljivost zahtjeva te dostatnost dokaza.
Nakon utvrđivanja rečenih činjenica Stegovni sud će, a ako za to postoji potreba, počinitelju prijestupa i podnositelju zahtjeva te eventualnim svjedocima najmanje 14 dana prije provođenja rasprave dostaviti poziv na raspravu kako bi počinitelj bio u mogućnosti pripremiti valjanu obranu.

Članak 16.
Rasprava Stegovnog suda može biti javna i može se održati bez prisutnosti počinitelja prijestupa ukoliko isti ne opravda svoj izostanak.
Rasprava započinje izlaganjem podnesenog zahtjeva. Počinitelj, ukoliko je prisutan, može se očitovati na sadržaj zahtjeva te iznijeti svoju obranu uz eventualno saslušanje svjedoka podnositelja zahtjeva i obrane.
Tijekom rasprave upravlja predsjednik Stegovnog suda ili član suda koji ga zamjenjuje, a o raspravi se vodi zapisnik koji potpisuju prisutni članovi Stegovnog suda i zapisničar.

Članak 17.
Po završenoj raspravi Stegovni sud nakon vijećanja, bez prisutnosti počinitelja i javnosti donosi odluku.
Protiv odluke Stegovnog suda žalba se može podnijeti Upravnom odboru kluba ( udruge ) čija je odluka konačna.

STEGOVNE MJERE

 

Članak 18.
Za počinjene lake prijestupe Stegovni sud može izreći slijedeće stegovne mjere:
- opomena,
- javna opomena,
- novčana kazna,
- gubitak članskih prava, odnosno zabrana vježbanja i natjecanja 6 mjeseci uz privremeno oduzimanje članske iskaznice.

Članak 19.
Za počinjene teške prijestupe Stegovni sud može izreći slijedeće stegovne mjere:
- javna opomena,
- novčana kazna,
- gubitak članskih prava, odnosno zabrana vježbanja i natjecanja do 1 godine uz privremeno oduzimanje članske iskaznice,
- isključenje iz članstva KPS “DELTA” i trajni gubitak svih članskih prava uz trajno oduzimanje članske iskaznice.

Članak 20.
Prilikom izbora vrste stegovne mjere i visine novčane kazne Stegovni sud će uzeti u obzir okolnosti pod kojima je prijestup počinjen, pobude i sklonosti počinitelja prijestupa, njegova ranija kažnjavanost, moralne i druge osobine te štetu koja je nastala počinjenjem prijestupa.
Štetu koja je nanesena klubu ili trećim osobama dužan je počinitelj prijestupa nadoknaditi.

Članak 21.
Izrečena stegovna mjera može odlukom Skupštine KPS “DELTA” biti oproštena.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.
Stegovni postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika završiti će se prema odredbama ovog Pravilnika.

STEGOVNI SUD KPS “DELTA”
Kristijan Leček, predsjednik