Temeljem čl. 10 i 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) i članka 11. Zakona o športu (N.N. br. 111/97), Skupština Kluba za praktično streljaštvo «DELTA» na redovitoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2002. g. usvojila je i donijela novi

STATUT

KLUBA ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO «DELTA»

I. UVODNE ODREDBE

 

Čl. 1.
Udruga pod nazivom KLUB ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO «DELTA» je oblik dragovoljnog udruživanja više građana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se radi bavljenja i promicanja aktivnosti praktičnog streljaštva u Republici Hrvatskoj, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavanjem pozitivnim propisima Republike Hrvatske i ovoga Statuta kojim se uređuje ustroj i djelovanje udruge.

Čl. 2.
Ovaj Statut temeljni je opći akt udruge KLUBA ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO «DELTA».
Ovim Statutom utvrđuju se:
- naziv i sjedište udruge;
- područje na kojem udruga djeluje;
- zastupanje udruge;
- ciljevi udruge;
- djelatnosti radi ostvarenja ciljeva udruge;
- ostvarivanje načela javnosti rada udruge;
- članstvo i članarina;
- prava, obveze i stegovna odgovornost članova udruge ;
- unutarnji ustroj udruge;
- tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti način izbora i opoziva, trajanje mandata te odgovornost izabranih članova u tijelima udruge;
- imovina udruge i raspolaganje s njom;
- prestanak udruge i postupak s imovinom udruge u tom slučaju.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

 

Čl. 3.
Naziv udruge glasi: KLUB ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO «DELTA».
Udruga koristi skraćeni naziv: KPS «DELTA» Zagreb.
Udruga također koristi naziv na engleskom jeziku: PRACTICAL SHOOTING CLUB «DELTA» Zagreb.
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: PSC «DELTA» Zagreb.
Sjedište udruge je u Zagrebu. Adresa sjedišta udruge je: Frana Alfirevića 63, naselje Pešćenica, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Čl. 4.
Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

III. PRAVNA OSOBNOST I ZASTUPANJE UDRUGE

 

Čl. 5.
KLUB ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO «DELTA» ima svojstvo pravne osobe i nositelj je svih prava, obveza i odgovornosti utvrđenih Ustavom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske i ovim Statutom.

Čl. 6.
Udruga ima svoj pečat i znak. Pečat je pravokutnog oblika na kojem je otisnut tekst:
KLUB ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO
PRACTICAL SHOOTING CLUB
«DELTA»
Zagreb

Znak udruge sadrži tekst:
KPS – PSC «DELTA» Zagreb.
Znak sadrži slovo «D» stilizirano kao trokut upisan unutar kružnice koju presijecaju kroz njezino središte dva okomita pravca, te velika slova ELTA u nastavku.

Čl. 7.
Udrugu predstavlja i zastupa njezin predsjednik.
Udrugu mogu zastupati pred državnim, upravnim i sudskim tijelima i drugim pravnim osobama druge osobe temeljem posebne ovlasti ili punomoći koju potpisuje predsjednik udruge.

IV. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Čl. 8.
Ciljevi udruge su:
- planiranje rada i razvitak športa praktičnog streljaštva;
- ostvarivanje utvrđenih i usvojenih planova i programa;
- edukativno i moralno usmjeravanje članova udruge ka zakonitom, stručnom, savjesnom i sigurnom korištenju vatrenog oružja kao športskog rekvizita praktičnog streljaštva;
- promicanje športa praktičnog streljaštva u Republici Hrvatskoj;
- promicanje, treniranje i natjecanje u streljačkim športovima koji nisu afirmirani u Republici Hrvatskoj (bench rest, metalne siluete i dr. )

Čl. 9.
Radi ostvarenja ciljeva djelatnosti udruge su:
- bavljenje i natjecanje u praktičnom streljaštvu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
- organiziranje športskih natjecanja, priredbi i manifestacija športa praktičnog streljaštva;
- skrb o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju športskim objektima namijenjenim športu praktičnom streljaštvu;
- edukacija članova, poduzimanje mjera i ostvarivanje uvjeta za stručno treniranje, natjecanje i športsko suđenje na športskim natjecanjima članova udruge u praktičnom streljaštvu i
- udruga će suglasno Zakonu o izdavaštvu odlučiti o pokretanju i tiskanju glasila, biltena, knjiga i drugih publikacija .

Čl. 10.
Udruga samostalno obavlja svoje djelatnosti i samostalna je u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statutom.

Čl. 11.
Udruga ne obavlja svoje djelatnosti radi stjecanja dobiti za svoje članove.
Ako udruga u obavljanju djelatnosti eventualno ostvari dobit, ona se temeljem Statuta mora koristiti isključiva za obavljanje i razvijanje djelatnosti udruge kojima se ostvaruju njezini ciljevi naznačeni Statutom.

V. JAVNOST RADA UDRUGE

 

Čl. 12.
Djelovanje udruge je javno.
Javnosti rada udruge provode se javnim djelovanjem i otvorenošću rada svih tijela te obavješćivanjem članova udruge i javnosti putem priopćenja u javnim medijima, osobito časopisu «Delta» i dr.

Čl. 13.
Sjednice svih tijela udruge otvorene su za javnost (članove udruge, novinare, treće zainteresirane osobe). Prisutne osobe dužne su podvrći se kućnom redu i pravilima postupka koje odredi nadležna osoba udruge, pod prijetnjom udaljenja.
Osobe koje nisu članovi udruge nemaju pravo sudjelovati u donošenju odluka tijela udruge.

Čl. 14.
Samo izuzetno, ukoliko je riječ o unutarnjim odnosima članova udruge, tijelo udruge može donijeti odluku o zatvorenom radu sjednice toga tijela ili da samo određena točka dnevnog reda bude zatvorena za javnost. Odluka o zatvorenosti rada za javnost mora biti donijeta u pismenom obliku i obrazložena.

VI. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

 

Čl. 15.
Svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske može pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom podnijeti zahtjev za upis u članstvo udruge.

Čl. 16.
Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može biti pod jednakim uvjetima član udruge.

Čl. 17.
Inozemna pravna osoba ili stranac mogu biti pod jednakim uvjetima članovi udruge, uz primjenu načela reciprociteta između države njihovog porijekla tj. sjedišta i Republike Hrvatske.

Čl. 18.
Članom udruge postaje se temeljem slobodne volje člana iskazane potpisivanjem zahtjeva za upis u članstvo te samostalne diskrecione odluke tijela udruge nadležnog za primitak u članstvo.

Članovi udruge mogu biti:
- redovni
- potpomažući
- počasni
- zaslužni.

Redovni član udruge može biti građanin koji aktivno sudjeluje u ostvarivanju zadataka svoje udruge, a sudjeluje u vježbama i natjecanjima te pomaže razvijanju streljačkih sposobnosti članova.
Redovni članovi koji su potpuno poslovno sposobni imaju pravo da biraju i budu birani u organe udruge i saveza, a svi redovni članovi imaju pravo da se koriste sredstvima i pravima, te sudjeluju na svim športskim priredbama i natjecanjima što ih priređuju streljačke udruge pod jednakim uvjetima i u skladu s Statutom i pravilnicima udruge.
Redovni članom može postati svaki građanin, podnošenjem zahtjeva izvršnom organu kluba, tj. udruge, koji o tome donosi odluku.

Potpomažući član udruge ima pravo i dužnost da prema svom znanju i mogućnostima unapređuje društvene svrhe i interese streljačkog športa, poglavito praktičnog streljaštva te da na Pravilnikom utvrđen način sudjeluje u odlučivanju o bitnim pitanjima djelovanja svoje udruge.
Potpomažućim članom udruge građani mogu postati podnošenjem propisane pristupnice i uplatom članarine, a konačnu odluku donosi izvršni organ kluba tj. udruge.

Počasni član udruge može biti građanin koji je svojim javnim djelovanjem u društvenom životu znatno doprinjeo afirmaciji streljačkog športa posebice praktičnog streljaštva, ili kluba tj. udruge.
Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Upravni odbor udruge.
Počasnom članu izdaje se posebna počasna iskaznica kluba tj. udruge te u iznimnim slučajevima Povelja, na temelju kojih mu se priznaju sva prava kao člana kluba tj. udruge.

Zaslužnim članom udruge može biti proglašen građanin koji je najmanje 30 godina člana kluba tj. udruge, a svojom je sveukupnom djelatnošću znatno doprinjeo razvoju streljačkog športa posebice praktičnog streljaštva ili je postignutim rezultatima trajno zadužio streljački šport tj. praktično streljaštvo.
Odluku o proglašenju zaslužnim članom donosi Skupština kluba tj. udruge, a na prijedlog Upravnog odbora kluba.
Zaslužnom članu izdaje se Povelja kojom mu se priznaju sva prava člana kluba tj. udruge utemeljana na Statutu kluba tj. udruge.

Čl. 19.
Udruga vodi popis svojih članova.

Čl. 20.
Udruga izdaje svojim članovima iskaznice sa rokom važenja ograničenim odlukama tijela udruge.
Članovi plaćaju članarinu čiju visinu utvrđuje Upravni odbor udruge.

Čl. 21.
Članstvo u udruzi prestaje:
1. temeljem slobodno izražene volje članova udruge iskazane pismenom izjavom;
2. isključenjem kao stegovnom odlukom nadležnog tijela udruge;
3. neplaćanjem članarine kroz period duži od 6 mjeseci;
4. smrću člana odnosno prestankom pravne osobe;
5. prestankom udruge.

Čl. 22.
Odluku o brisanju člana iz popisa članova udruge kao i sve odluke vezane uz prestanak članstva, osim stegovne odluke u prvome stupnju, donosi Upravni odbor udruge.

Čl. 23.
Ukoliko je članstvo prestalo zbog neplaćanja članarine, član ima pravo podnijeti zahtjev za ponovnim upisom u članstvo udruge, ali nakon što namiri u cijelosti dospjele iznose članarine do dana podnošenja zahtjeva za upis u ponovno članstvo.

Čl. 24.
Svaki član udruge ima pravo i obvezu pridržavati se odredaba ovog Statuta, pomagati u provođenju djelatnosti i ostvarivanju ciljeva udruge, na dobrobit svih članova i udruge kao cjeline.

Čl. 25.
Član podliježe stegovnoj odgovornosti za slučaj kršenja ili nepridržavanja odredaba ovog Statuta, neizvršavanja obveza povjerenih mu od strane udruge, nanošenjem moralne ili materijalne štete udruzi ili njezinim članovima te neprimjerenim ponašanjem u privatnom životu.

Čl. 26.
Stegovni postupak vodi se po pravilniku kojeg donosi Skupština udruge.

Čl. 27.
Okrivljenik u stegovnom postupku ima pravo na obranu, te pravo ulaganja žalbe Upravnom odboru udruge čija odluka je konačna.

VII. UPRAVLJENJE UDRUGOM I TIJELIMA UDRUGE

 

Čl. 28.
Članovi odlučuju i upravljaju udrugom neposredno na skupštini udruge i posredno putem izabranih predstavnika u tijelima udruge.

Čl. 29.
Tijela udruge su:
- skupština
- upravni odbor
- predsjednik
- stegovni sud.

Skupština

Čl. 30.
Skupština je najviše tijelo udruge, a čine je članovi kluba i izabrani predstavnici pravnih osoba koje su članovi kluba.
Skupština radi u sjednicama, a one mogu biti redovne, izborne i izvanredne.
Poziv na sjednicu skupštine potpisuje predsjednik udruge.
O radu skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjedavajući skupštinom i zapisničar, a ovjeravaju ga dva člana radnog predsjedništva.

Čl. 31.
Redovna sjednica skupštine saziva se jednom godišnje, u pravilu završetkom ožujka u tekućoj godini.
Izvanredna skupština saziva se prema potrebi, a na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva najmanje 5 članova udruge ili temeljem pismene odluke Upravnog odbora udruge.
U drugome slučaju izvanredna skupština mora biti sazvana i održana najkasnije unutar 30 dana računajući od dana podnošenja zahtjeva za njezinim sazivanjem.

Čl. 32.
Skupština udruge ovlaštena je:
- donijeti Statut, te njegove izmjene i dopune;
- izabrati tajnim glasovanjem i imenovati predsjednika i potpredsjednike udruge, članove Upravnog odbora, predsjednika i članove stegovnog suda, te ih razriješiti dužnosti;
- razmotriti i usvojiti izvještaj o radu udruge i njezinih tijela;
- razmotriti financijsko izvješće, odobriti završni račun i donijeti financijski plan prihoda i rashoda udruge;
- utvrditi i donijeti programske smjernice rada udruge;
- odlučiti o udruživanju u savez ili zajednice udruga, te učlanjenju u međunarodne udruge;
- davati autentično tumačenje odredaba ovog Statua:
- odlučivati o drugome stupnju o žalbama članova protiv odluka Upravnog odbora;
- donijeti odluku o prestanku udruge;
- odlučivati o pitanjima bitnim za udrugu, za koja Statutom nije utvrđeno nadležno tijelo.

Čl. 33.
Skupština može zasjedati ako je sjednici nazočno najmanje ¼ svih članova udruge.
Odluke skupštine su pravovaljane ako je za njih glasovalo najmanje ¼ prisutnih članova udruge.

Upravni odbor

Čl. 34.
Upravni odbor obavlja sve djelatnosti koje su u svrhu ostvarivanja ciljeva udruge utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor osobito ima osobito pravu i obvezu da:
- provodi i ostvaruje odluke skupštine;
- izradi prijedlog plana i programa rada udruge;
- donosi opće akte kojima se uređuje unutarnji ustroj rada udruge i njenih tijela;
- sačini prijedlog godišnjeg financijskog plana i završnog računa udruge i podnese ih skupštini na usvajanje;
- osniva i organizira stručne službe udruge kao i stručne komisije trajnog ili privremenog karaktera;
- donosi odluke o zaključivanju ugovora o radu s pojedinim djelatnicima te odluke o angažiranju pojedinih stručnjaka za konkretna pitanja i zadatke;
- bira i razrješava tajnika udruge;
- upravlja imovinom udruge;
- predložiti udruživanje u saveze ili zajednice udruga ili učlanjenje u međunarodne udruge, te prijedlog dostaviti skupštini udruge na odlučivanje;
- odlučiti o pokretanju i tiskanju glasila, biltena, knjiga i drugih publikacija;
- odlučuje o visini godišnje članarine;
- odlučuje o pribavljanju sredstava za rad udruge;
- komunicira s javnošću i daje priopćenja za javnost i članstvo;
- odlučuje o prigovorima i prijedlozima članova udruge ili drugih osoba, odlučuje u stegovnom postupku o drugostupanjskoj odgovornosti članova i rješava zahtjeve za preispitivanje svoje odluke;
- odlučuje o drugim bitnim pitanjima koja se tiču rada udruge;
- obavlja sve ostale poslove koje mu naloži skupština udruge.

Čl. 35.
Upravni odbor ima pet članova.
Članovi Upravnog odbora su predsjednik udruge, koji je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora, te dva potpredsjednika i dva člana udruge.
Upravni odbor održava sjednice ako su nazočna najmanje tri člana, ja donosi odluke ako je za njih glasovala natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Upravni odbor ima obvezu zasjedati barem četiri puta godišnje, a ako se ukaže potreba i više puta.
Upravni odbor ima pravo i obvezu kontrolirati zakonitost rada tijela udruge, način korištenja imovine te materijalno-financijsko poslovanje udruge.
O svojim nalazima Upravni odbor je dužan sačiniti pismeni izvještaj i dostaviti ga skupštini udruge.
Za skupštinu udruge Upravni odbor podnosi izvješće o materijalno-financijskom poslovanju udruge u prethodnoj godini.

Čl. 36.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine s pravom da budu ponovno birani.
Radi nepoštivanja odredaba ovog Statuta ili neprovođenja njezinih odluka Skupština može opozvati jednog ili sve članove Upravnog odbora.
Za slučaj da tijekom trajanja mandata neki od članova daju ostavku na članstvo u Upravnom odboru ili bude opozvan s te dužnosti, skupština udruge će izabrati novog člana čiji mandat traje do isteka mandata člana kojem je prestalo članstvo u tom tijelu.

Predsjednik i predsjedništvo

Čl. 37.
Predsjednik predstavlja i zastupa udrugu.
Predsjednika i dva potpredsjednika udruge bira skupština udruge na vrijeme od dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Čl. 38.
Predsjednik saziva i vodi sjednice Upravnog odbora.
O radu sjednice vodi se pismeni zapisnik.
U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od dva potpredsjednika kojeg on odredi.
U slučaju trajne spriječenosti predsjednika zamijenit će ga potpredsjednik kojeg odredi Upravni odbor. U tom slučaju skupština udruge će na prvoj sjednici izabrati i imenovati novog predsjednika udruge.

Čl. 39.
Predsjednik udruge, dva potpredsjednika i tajnik udruge čine predsjedništvo udruge kao pomoćno tijelo Upravnog odbora.
Predsjedništvo je ovlašteno izvršavati odluke Upravnog odbora, pripremati nacrte odluka i dokumenata koje donosi Upravni odbor, sazivati sjednice Upravnog odbora ukoliko to predsjednik udruge sam nije učinio te donosi opće akte kojima odlučuje o naknadama, nagradama i potporama, te besplatnom korištenju objekata i opreme.
Na sjednici predsjedništva biti će pozvani i drugi članovi udruge odnosno stručnjaci kada to prema ocjeni predsjednika udruge bude potrebno.

Stegovni sud

Čl. 40.
Stegovni sud rješava pitanja stegovne odgovornosti članova kluba.
Stegovni sud sastoji se od tri suca od kojih je jedan predsjednik suda.

Čl. 41.
Postupak pred stegovnim sudom, stegovne mjere i materijalno pravo određeni su Pravilnikom o radu Stegovnog suda KPS «Delta» kojeg donosi Skupština udruge.

Čl. 42.
Okrivljeni član udruge ovlašten je izjaviti žalbu protiv I-st. odluke stegovnog suda Upravnom odboru udruge, čija odluka je konačna.

Tajnik

Čl. 43.
Tajnika udruge bira Upravni odbor. Može ga opozvati radi neizvršavanja odluka odbora.
Dužnosti i obveze tajnika:
- zastupa klub tj. udrugu na temelju prava koje mu je Upravni odbor odredio
- odgovara za pripremu materijala za sjednice tijela kluba tj. udruge
- skrbi o izvršavanju odluka i zaključaka tijela kluba tj. udruge
- skrbi o suradnji s drugim srodnim udrugama i klubovima te savezom
- osigurava javnost rada kluba tj. udruge
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim općim aktima ili odlukama Skupštine i Upravnog odbora

VIII. IMOVINA UDRUGE

Stjecanje imovine

Čl. 44.
Udruga je neprofitna pravna osoba.
Udruga stječe imovinu od:
- članarine,
- dotacija iz proračuna,
- dobiti koju ostvari u obnašanju svojih djelatnosti,
- darova i dragovoljnih priloga,
- sponzorstva (potpore),
- zajmova i kredita,
- prihoda od imovine i na druge zakonite načine dobit ostvarenu od svojih dopuštenih djelatnosti.

Čl. 45.
Imovina udruge može se koristiti isključivo za obnašanje djelatnosti i ostvarivanje svrhe predviđenih ovim Statutom.
Imovina u obliku novca, stvari ili prava koju je udruga stekla na načine naznačene u čl. 44. ovog Statuta predstavlja imovinu udruge.

Čl. 46.
Za svoje financijske obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Čl. 47.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se određuje način vođenja računovodstva neprofitabilnih organizacija.
Upravni odbor udruge dužan je starati se oko urednog vođenja poslovnih knjiga udruge, te po potrebi isto povjeriti stručnoj i ovlaštenoj osobi.

IX. PRESTANAK UDRUGE

 

Čl. 48.
Udruga prestaje s radom:
- temeljem odluke skupštine o prestanku rada donijetoj od strane dvotrećinske većine njezinih članova,
- temeljem pravomoćne odluke nadležnog državnog organa,
- ako padne u stečaj.
Udruga prestaje postojati brisanjem iz Registra.

Čl. 49.
U slučaju prestanka udruge, imovina koja preostane nakon namirenja društvenih obveza, troškova poslovanja udruge i svih vjerovnika, prelazi u vlasništvo na jednake dijelove članova Upravnog odbora udruge koji budu obnašali tu dužnost u trenutku prestanka udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Čl. 50.
Udruga KLUB ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO «DELTA» pravni je sljednik udruženja građana Streljačko društvo «DELTA» koje je osnovano dana 14. 10. 1994. godine u Zagrebu.

Čl. 51.
Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja od strane Skupštine ove udruge.

Čl. 52.
Ovaj Statut primjenjuje se od dana kada ga ovjeri nadležno tijelo Republike Hrvatske.

Dubravko Gvozdanović
Predsjednik KPS «DELTA»